Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika
Rozwój

Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika – co warto wiedzieć?

Jeśli planujesz pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, to studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki mogą być idealnym wyborem. Co warto wiedzieć na temat tego kierunku studiów? Sprawdź!

Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które chcą przygotować się do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby kończące ten kierunek są przygotowane do zawodu oligofrenopedagoga i podejmowania wyzwań zawodowych. Czas trwania studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika wynosi 3 semestry.

Dla kogo ten kierunek studiów?

Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika skierowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów, a także do innych osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Aby podjąć studia, nie trzeba pracować w placówce oświatowej, ale konieczne jest posiadanie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie pedagogiczne).

Jakie są cele studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

Celem studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w zakresie edukacji oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Program studiów ma za zadanie wyposażenie absolwentów w niezbędne umiejętności i kompetencje, które umożliwią efektywną pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Ukończenie studiów umożliwia zajmowanie stanowiska nauczyciela pedagogiki specjalnej.

Program studiów podyplomowych

Osoby studiujące na kierunku oligofrenopedagogika mają możliwość uczestniczenia w wielu przydatnych zajęciach, które zapewniają kompleksowe przygotowanie do dalszej pracy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć edukacyjnych mających na celu jak najlepsze przystosowanie osób niepełnosprawnych do samodzielności oraz życia w społeczeństwie. Program studiów podyplomowych obejmuje takie obszary jak:

 • Podstawy z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Dydaktyka specjalna;
 • Anatomia oraz fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii;
 • Etyka zawodu nauczyciela;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Elementy psychologii klinicznej oraz psychopatologii;
 • Rewalidacja indywidualna;
 • Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej;
 • Psychologiczne podstawy terapii niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Edukacja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie;
 • Metody terapii oraz wsparcia rodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie;
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Aktywność społeczna oraz ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne;
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej;
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
 • Metodyka wychowania oraz nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • Metodyka wychowania oraz nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • Praktyka.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika absolwent może pracować między innymi:

 • jako oligofrenopedagog lub nauczyciel przedszkola w szkołach specjalnych, integracyjnych, przedszkolach i innych placówkach oświatowych oraz instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • w charakterze nauczyciela wspierającego w szkołach podstawowych i oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych;
 • jako nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej lub internacie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
 • jako nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w placówce kształcącej młodzież i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • jako nauczyciel rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • jako oligofrenopedagog w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym;
 • jako oligofrenopedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 • w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie;
 • w świetlicach terapii zajęciowej, warsztatach terapii zajęciowej;
 • w ośrodkach adopcyjnych.

Gdzie odbywają się praktyki?

Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika wiążą się z odbyciem obowiązkowych praktyk. Mogą się one odbyć między innymi w:

 • przedszkolach i szkołach (integracyjnych, specjalnych, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi);
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • zakładach aktywności zawodowej.