Dyrektor szkoły rozdaje dyplomy ucznią na koniec roku szkolnego
Rozwój

Rola, obowiązki i kompetencje dyrektora szkoły

Każdy z nas, chociaż raz w swoim życiu spotkał dyrektora szkoły. Jest to postać w zasadzie wszystkim znana, a jednak widywana głównie w swoim gabinecie przy biurku lub podczas ważnych uroczystości. Czasem przemyka on po korytarzu spoglądając na uczniów, czasem odwiedza klasy obserwując pracę nauczycieli. Pierwszą myślą, która przychodzi nam do głowy, kiedy zastanawiamy się czym zajmuje się dyrektor, jest po prostu – dyrektor kieruje szkołą. Co to jednak oznacza w praktyce? Jaki naprawdę jest zakres obowiązków dyrektora szkoły? Jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać, aby sprawnie kierować placówką edukacyjną?

Dyrektor szkoły – co tak naprawdę robi?

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora szkoły jest reprezentowanie jej na zewnątrz. Oznacza to, że jest on jej głównym przedstawicielem we wszystkich instytucjach oraz sytuacjach odbywających się wewnątrz szkoły jak i poza nią. Kluczowym obszarem pracy dyrektora jest zarządzanie pracownikami placówki, w której pracuje oraz przewodniczenie radzie pedagogicznej. Dyrektor powinien także sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Bardziej szczegółowo rzecz ujmując można powiedzieć, że dyrektor odpowiada za:

  • wychowawczy oraz dydaktyczny poziom szkoły,
  • tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy uczniów,
  • zapewnienie niezbędnej pomocy w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym nauczycieli,
  • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły,
  • kierowanie działalnością szkoły lub placówki,
  • zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym (ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie),
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników placówki.

Kompetencje dyrektora szkoły

Dyrektor placówki edukacyjnej powinien pełnić rolę łącznika między szkołą a światem zewnętrznym, być dobrym przywódcą i liderem, a także sprawnym zarządcą. Stanowisko dyrektora szkoły wymaga więc bardzo wielu umiejętności, kompetencji, wiedzy, ale też odpowiednich cech osobowości.

Jedną z najważniejszych kompetencji dyrektora szkoły powinna być bardzo dobra umiejętność komunikowania się – zarówno z pracownikami, uczniami czy rodzicami jak i z organizacjami oraz innymi placówkami współpracującymi ze szkołą. Jasne i klarowne komunikaty, połączone z talentem do pięknego mówienia pozwolą dyrektorowi sprawniej osiągać cele placówki, a także rozwiązywać ewentualne konflikty. Dyrektor powinien być też asertywny i potrafić stawiać na swoim, ale zarazem umieć słuchać innych. Znalezienie złotego środka pomiędzy tymi dwoma aspektami może być naprawdę trudne, dlatego decyzje dyrektora szkoły muszą opierać się na faktach, umiejętności krytycznego myślenia a także dedukcji i przewidywania ich skutków. Powinien on także posiadać rozległą wiedzę z dziedziny edukacji oraz prawa oświatowego i stale ją aktualizować, aby rozwijać nie tylko siebie, ale również szkołę.

Kolejnym obszarem bardzo ważnym z perspektywy kierowania placówką oświatową są umiejętności zarządzania. Dyrektor szkoły powinien posiadać wiedzę z zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi a także zarządzania relacjami z otoczeniem. W obecnych czasach dyrektor to pewnego rodzaju menadżer, który musi dbać o sprawne działanie oraz wizerunek placówki.

Dyrektor szkoły – osoba wszechstronna

Na tej podstawie można dojść do wniosku, że dyrektor powinien być osobą wszechstronną, o szerokich horyzontach, otwartą na innych, skłonną do refleksji, posiadającą rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Osobą, która stale się rozwija i szuka jak najlepszej drogi do tego by również szkoła rozwijała się jak najlepiej i najsprawniej. Kompetencje dyrektora szkoły obejmują naprawdę wiele obszarów i dziedzin. Czy właśnie tak wyobrażaliśmy sobie tego dyrektora, którego jako uczniowie mijaliśmy na korytarzu?