Propozycje programowe Lewicy
Rozwój

Propozycje programowe Lewicy

Wybory parlamentarne odbędą się już w tym roku, dlatego warto wziąć pod lupę propozycje programowe partie politycznych z ostatnich lat. Pierwszą partią jakiej program zaprezentujemy będzie Nowa Lewica, która w poprzednich wyborach parlamentarnych startowała jako koalicja trzech partii SLD, Wiosny oraz partii Razem.

Jak prezentował się poprzedni program lewicy?

Poprzedni program wyborczy Lewicy napisany na wybory parlamentarne 2015 był podobny do obecnego. Został on podzielony na siedem głównych działów: gospodarka, zdrowie, edukacja, praca, kultura i sport, środowisko oraz polityka zagraniczna. Ewentualne zmiany pomiędzy poprzednim a obecnym programem dotyczą szczegółowych rozwiązań w każdym z wymienionych działów. Poprzedni program wyborczy skupiał się na naprawieniu gospodarki, wprowadzeniu sprawiedliwości społecznej, ochronie środowiska oraz relokacji i integracji uchodźców. Podobnie jak obecny program, skupiał się także na poprawie warunków pracy i zatrudnienia, zwiększeniu relacji z Unią Europejską oraz budowaniu wizerunku Polski w świecie.

Obecny program lewicy – co obejmuje?

Lewica jest ogólnopolską partią polityczną, która wcześniej nosiła nazwę Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Obecny program wyborczy Lewicy został przygotowany na wybory parlamentarne 2019. Program ten obejmuje siedem głównych tematów, a są to:

  • Ekonomia naprawa gospodarki poprzez wprowadzenie podatku dochodowego, europejskiego systemu fiskalnego, specjalnych funduszy na cele społeczne i infrastrukturalne, a także innych rozwiązań umożliwiających wprowadzenie sprawiedliwszego, poprawiającego jakość życia współczynnika podziału dochodu.
  • Społeczeństwo szeroka dostępność do edukacji, finansowanie instytucji oświatowych, relokacja i reintegracja uchodźców, seksualna edukacja, zaangażowanie się w walkę z przemocą domową i dyskryminacją, wprowadzenie systemu wsparcia dla seniorów oraz innych grup wymagających szczególnej troski.
  • Praca ochrona przywilejów pracowniczych, zapewnienie stabilności zatrudnienia i zapobieganie nadużyciom z zakresu zatrudnienia, wprowadzenie systemu opieki dla osób niesamodzielnych, zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników medycznych i innych sektorów, promowanie nowych technologii i zapobieganie ich negatywnym skutkom, dbając o bezpieczeństwo pracy. * Zdrowie poprawa warunków opieki medycznej, zapewnienie jej dostępności dla wszystkich grup społecznych, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również promowanie zdrowia publicznego poprzez zapobieganie chorobom i szerzeniu wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej.
  • Środowisko redukcja skutków zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości transportu publicznego, pomoc rolnikom w zmianie sposobu uprawy roli w kierunku większej trwałości energetycznej, wsparcie miejscowej produkcji żywności, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i ochrona gatunków zwierząt.
  • Bezpieczeństwo podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony obywateli, wprowadzenie systemu ochrony osób niepełnosprawnych i osób starszych, zapobieganie przemocy seksualnej i domowej, walka z nietolerancją i radykalizmem oraz zwalczanie mafia i korupcji.
  • Polityka zagraniczna – wycofanie wojsk z zagranicy, polityka pełnej współpracy z Unią Europejską, szanowanie członkostwa Polski w NATO, tworzenie silnej artystyczno-kulturalnej platformy ułatwiającej wymianę pomiędzy różnymi krajami, wsparcie działań pokojowych i ograniczenie przemocy.

Które ze swoich propozycji lewica jest w stanie wprowadzić w życie?

Lewica jest w stanie wprowadzić w życie swoje propozycje dotyczące podniesienia minimum socjalnego, np. przez ustanowienie gwarantowanego minimum dochodu lub innych programów wsparcia dla najbiedniejszych. Dodatkowo, lewica może wprowadzić w życie ustawy dotyczące praw pracowniczych oraz promować i rozwijać idee sprawiedliwego zarobkowania. Może także wspierać państwowe programy ochrony środowiska, aby zachować i chronić przyrodę. Poza tym lewica może prowadzić działania na rzecz edukacji publicznej wszystkich, aby dostarczyć odpowiednie narzędzia do zdobycia przyszłości dla wszystkich.