Pomysł czy idea zdobyta na kursie
Nauka Rozwój

Kursy zawodowe w Lublinie

Kursy zawodowe to nowa i innowacyjna forma kształcenia. Edukacja tego typu pomaga wielu osobom zmienić pracę lub rozpocząć nową ścieżkę kariery. Kursy zawodowe mają elastyczną formę, wyróżniają się wysoką efektywnością nauczania oraz odpowiednim dopasowaniem się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W kursach zawodowych udział mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat. Często wymagane jest dodatkowe ukończenie minimum gimnazjum czy ośmioletniej szkoły podstawowej. Warto podkreślić, że zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacjami są wydawane bez względu na wykształcenie, to aby uzyskać tytuł zawodowy konieczne jest ukończenie szkoły średniej.

Kursy zawodowe – czym są? 

Kursy zawodowe to forma kształcenia, która umożliwia szybkie podniesienie kwalifikacji zawodowych i pomaga zdobyć konkretny zawód. Zajęcia tego typu mogą być organizowane przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia, ośrodki doskonalenia zawodowego, placówki kształcenia praktycznego, ale także przez określone przepisami prawa instytucje rynku pracy czy podmioty prowadzące działalność oświatową.

Bez względu na to, jaki podmiot organizuje określony kurs zawodowy, zajęcia muszą być realizowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w podstawie programowej, które są właściwe dla danej kwalifikacji.

Po co robić kursy zawodowe? 

Ukończenie kursu zawodowego pozwoli Ci przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w określonym zakresie. Każda osoba, która ukończy kurs oraz zda egzamin, otrzyma świadectwo, które potwierdza poziom zdobytej wiedzy zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Należy pamiętać, że aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w określonym zawodzie, musisz posiadać poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, czyli średnie lub zasadnicze zawodowe. Po spełnieniu tego kryterium uzyskuje się tytuł technika.

Kursy w Lublinie – co wybierzesz?

Kursor w Lublinie oferuje takie kierunki, jak: asystent osoby niepełnosprawnej, kosmetyczka, florysta, opiekunka środowiskowa, technik administracji, technik BHP, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości. Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku – semestry zaczynają się we wrześniu i w lutym.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że najlepsze szkolenia to takie, po których otrzymasz certyfikat. To dokument, który potwierdzi nabyte przez Ciebie umiejętności. Na pewno warto pochwalić się takim kursem w CV.