Nauczyciel w szkole
Nauka

Klasyfikacja śródroczna w szkole ponadpodstawowej

Czy w szkole ponadpodstawowej musi być przeprowadzana klasyfikacja śródroczna, jeśli tak to w jaki sposób powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa. Czy muszą być przeprowadzane egzaminy poprawkowe w związku z otrzymaniem oceny niedostatecznej na pierwszy semestr? Czy można przeprowadzić tylko klasyfikacje końcową?

Odpowiedź:

Przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej jest obowiązkiem szkoły. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się wyłącznie po klasyfikacji rocznej lub końcowej (art. 44f ust. 1 – 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 44f ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) uczeń podlega klasyfikacji:

  1. śródrocznej i rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej; 
  2. końcowej.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia (art. 44h ust. 1). Termin ustalenia ocen, o których mowa wyżej, określa statut szkoły (art. 44h ust. 5).

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych we wszystkich klasach począwszy od klasy IV szkoły podstawowej regulują przepisy art. 44m ustawy o systemie oświaty. Zgodnie  jego brzmieniem począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z:

  1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
  2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

Szczegółowy tryb przeprowadzania tych egzaminów uregulowany został w §16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373).

Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów należy do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej.

Zapamiętaj:

Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się wyłącznie po klasyfikacji rocznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373).

Jacek Miklasiński
wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty.
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.