Egzamin ósmoklasisty.
Rozwój

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy, poważny sprawdzian wiedzy i umiejętności, nabytych podczas szkolnej edukacji. To także poważny krok w przyszłość, bowiem od jego wyniku zależy wybór szkoły średniej i dalszy rozwój zawodowy. Sprawdź, na co trzeba się przygotować, przystępując do egzaminu ósmoklasisty.

Jakie przedmioty obejmuje egzamin ósmoklasisty?

Według obecnych kryteriów, egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny (do wyboru są języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, ukraiński i włoski, z zaznaczeniem, że dziecko musi się uczyć go w ramach zajęć obowiązkowych w szkole)

Od 2022 roku czwartym przedmiotem będzie jeden do wyboru z następujących: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia.

Wymagania na egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się dwóch części. W pierwszej z nich uczeń odpowiada na zadane pytania – samodzielne lub na podstawie dwóch tekstów – poezji, prozy lub dramatu oraz tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego. Druga część to wypracowanie na wybrany temat (z dwóch proponowanych).

Na egzaminie z matematyki, uczeń będzie musiał poradzić sobie z działaniami na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych. W zakres materiału wchodzą także wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie, geometria, a także elementy statystyki opisowej. Uczeń kończący ósmą klasę powinien także sprawnie poruszać się w zadaniach dotyczących geometrii przestrzennej, obliczeń procentowych, potęgowania i pierwiastkowania, a nawet rachunku prawdopodobieństwa w podstawowym zakresie.

Sprawdzian z języka obcego obejmuje zadania z zakresu gramatyki, znajomości słówek, ale też umiejętności tworzenia wypowiedzi, rozumienia i przetwarzania usłyszanych i przeczytanych treści. Część testowa składa się z zadań wielokrotnego wyboru. Zadania otwarte będą weryfikowały umiejętność formułowania wypowiedzi. Przykładowe arkusze egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin składa się z części z zadaniami otwartymi oraz części testowej. Odbywa się w trzech kolejnych dniach, począwszy od egzaminu z języka polskiego, przez matematykę i ostatni język obcy nowożytny. Każdy z egzaminów trwa odpowiednio: 120 minut, 100 minut, 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających wymagane zaświadczenia w tym zakresie, czas ulegnie wydłużeniu odpowiednio do: 180 minut, 150 minut i 135 minut.

Po pierwsze, nie każdy uczeń musi do niego przystępować – finaliści i laureaci olimpiad z zakresu języka polskiego, obcego lub matematyki na obszarze co najmniej wojewódzkim, są zwolnieni z egzaminu, automatycznie otrzymując maksymalną ilość punktów. Po drugie, do 30 września należy złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu z wybranego języka nowożytnego. Termin ogłoszenia wyników ustalany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szczegółowe wyniki uczeń otrzyma zwykle wraz z początkiem lipca.

Na portalu dla nauczycieli i rodziców znajdziesz przydatne informacje dotyczące nowinek ze świata edukacji i niezbędne porady, jak przeprowadzić swoje dziecko przez cały okres edukacji.