Dziadkowie pobierają 500+ na wnuczka którym sie opiekują
Dom i Rodzina

Czy i kiedy dziadkowie mogą pobierać 500+?

Beneficjentami programu socjalnego 500+ są rodzice lub opiekunowie prawni dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Czy dziadkowie będący opiekunami dziecka mogą pobierać 500+?

500 plus jest rodzajem comiesięcznego świadczenia wychowawczego, o które mogą ubiegać się osoby, które są rodzicami dziecka, opiekunami faktycznymi (osobami, które rzeczywiście opiekują się dzieckiem, pod warunkiem, że wystąpiły do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka) oraz opiekunami prawnymi (osobami ustanowionymi przez sąd opiekuńczy opiekunami prawnymi dziecka). Główną ideą programu jest sfinansowanie kosztów wychowania dziecka, zaspokojenia jego potrzeb i sprawowania nad nim opieki.

Obecnie program nie określa progu dochodowego dla beneficjentów, co oznacza, że każdy posiadający dziecko w wieku poniżej osiemnastu lat może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Oczywiście, w sytuacji gdy środki nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, mogą one zostać przejęte przez właściwy organ.

A co w przypadku gdy to dziadkowie są opiekunami prawnymi wnuka?

Świadczenie wychowawcze przysługuje opiekunom prawnym dziecka, a więc dziadkowie będący prawnymi opiekunami wnuka mają prawo do ubiegania się o przyznanie 500 plus. Szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://edziadkowie.pl/czy-i-kiedy-dziadkowie-moga-pobierac-500plus/

Istnieją jednak okoliczności, w których świadczenie z tytułu 500 plus nie przysługuje. Należą do nich sytuacje, w których dziecko pozostaje w związku małżeńskim (taka sytuacja jest możliwa w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat i której sąd udzielił zgody na zawarcie związku małżeńskiego z ważnych powodów) lub gdy dziecko zostaje umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej.

Jeśli dziadkowie sprawują opiekę nad wnukiem w ramach rodziny zastępczej, wówczas nie przysługuje im prawo do pobierania 500 plus. Mogą jednak ubiegać się o dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko poniżej osiemnastego roku życia jeśli zostali rodziną zastępczą na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: edziadkowie.pl