Pozostałe propozycje szkoleń:
Specjalista ds. projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Analityk finansowy - warsztaty konstruowania analizy finansowej

Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014-2020

od 28.01.2016 do 30.01.2016 - 92. edycja - WARSZAWA - zrealizowane
od 25.02.2016 do 27.02.2016 - 93. edycja - WARSZAWA - zrealizowane
od 21.04.2016 do 23.04.2016 - 94. edycja - WARSZAWA

 • Ze względu na częste zapytania informujemy, że klienci instytucjonalni Centrum EDOOR regulują płatności po zakończonym szkoleniu, z sugerowanym terminem płatności 7 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.
 • W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych Centrum EDOOR wystawia faktury zwolnione z podatku VAT.
 • Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia dla osób bezrobotnych za sprawą wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.

 

Specjalista ds pozyskiwania funduszy unijnych

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w najnowszej edycji kursu pisania wniosków unijnych: "Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych". Jest to szkolenie, które kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia. Szkolenia, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności nadające się, niejako "z marszu", do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne.

 

Atutem naszej propozycji jest kumulacja, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych". Z oferty korzystają z powodzeniem firmy, instytucje oraz klienci indywidualni z całej Polski. Szczególnie licznymi uczestnikami naszych szkoleń są mieszkańcy pobliskiej Warszawy. Wszystko to dzięki unikalnemu połączeniu dwóch ważnych czynników - profesjonalizmu i głębi merytorycznej. Zostań Specjalistą ds. funduszy unijnych i skutecznie pozyskuj dotacje.


Dlaczego nasze szkolenie?
 • Jest to szkolenie unijne organizowane przynajmniej raz w miesiącu, nieprzerwanie od 2006 roku, co stawia nas w ścisłej czołówce firm zajmujących się kursami z dotacji unijnych w Polsce, pod względem czasu doświadczenia i profesjonalnego podejścia. Zgromadzone podczas tych siedmiu lat doświadczenie ma ogromny wpływ na wdrażanie i przekazywanie absolwentom naszych warsztatów, fundamentalnych zasad dobrych praktyk oraz etyki zawodowej.
 • Jest to jedno z nielicznych na polskim rynku szkoleń trwających trzy dni. W ramach szkoleń otwartych nigdy nie podjęliśmy decyzji o skróceniu tego kursu, ze względu na obszerność materiału oraz starania wykształcenia prawdziwie profesjonalnej kadry Specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Dopiero trzy dni to czas wystarczający na rzetelne i uczciwe omówienie całego „procesu technologicznego” tworzenia dokumentacji o dofinansowania unijne – konstruowanie profesjonalnego biznes planu,  przeprowadzanie analizy finansowej, tworzenie wniosku o dofinansowanie, pisanie wniosków o płatności.
UWAGA: wszystkie formy szkoleń jednodniowych z zakresu pozyskiwania funduszy UE, służą wyłącznie celom informacyjnym i zaznajamiającym z tematyką dotacji unijnych i nie są w stanie zawrzeć w sobie wiedzy niezbędnej do samodzielnego pisania wniosków o dotacje unijne.
 • Jest to szkolenie prowadzone w formie warsztatów, przy czym unikalna formuła naszej propozycji polega na nieustającej pracy warsztatowej, aktywnie wspieranej przez samych uczestników. Kilkuletnie doświadczenia wykazały, że najlepsze efekty przynoszą warsztaty, podczas których uczestnicy współpracują ze sobą, dyskutując samodzielnie kolejne logiczne kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego wypełnienia dokumentacji.
 • Jest to szkolenie prowadzone przez prawdziwego praktyka, znającego od podszewki dofinansowania unijne jeszcze sprzed akcesji Polski do Unii Europejskiej. Związany z tworzeniem dokumentacji o dofinansowania od 2004 roku, w ramach własnej działalności gospodarczej, stanowi skarbnicę wiedzy i gwarancję zdobycia przez uczestników naszych szkoleń, stale aktualnej i w najwyższym stopniu profesjonalnej wiedzy. Tylko specjalista spełniony zawodowo, który sprawdza się we własnej roli, będzie potrafił przekazać jak osiągnąć sukces w tej branży.
UWAGA: Istnieje możliwość kontaktu z naszym trenerem, Panem Marcinem Kibitlewskim, celem rozwiania wątpliwości co do zakresu szkolenia oraz kompetencji wykładowcy. Przy okazji pragniemy poinformować, że pozyskiwanie dotacji unijnych to wiedza na tyle specjalistyczna, że wysoce nieodpowiedzialne jest jej wykładanie przez osoby nie związane wyłącznie z tą dziedziną i nie piszące wniosków zawodowo.


 Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
 • Przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020,
 • Realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO danego województwa,
 • Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych,
 • Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać prawidłowy biznes plan, jak przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.
  Korzyści płynące z udziału w szkoleniu: 
 • Nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,
 • Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,
 • Zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne - "Czy mój pomysł ma szansę na dotację?",
 • Nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych,
 • Nasz trener jest praktykiem - ma wiedzę, z której możesz skorzystać przy analizie Twojego indywidualnego przypadku,
 • Poznanie zagadnień praktycznego podejścia do "pisania projektów" oraz zasad oceny projektów.

PROGRAM SZKOLENIA:
 
BLOK I. - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM NA LATA 2014-2020

 • Podsumowanie programów funkcjonujących w latach 2007-2013
 • Stan prac nad dokumentami w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
 • Najważniejsze zmiany i różnice w nowej perspektywie finansowej
 • Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ).
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
  • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)


Blok I służy głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach dowiedzą się Państwo między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego programu można sfinansować planowaną inwestycję. Omówiona zostanie nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w odniesieniu do poprzednich lat. Przekazany zostanie zakres wiedzy o funduszach z nowej perspektywy finansowej.

 


BLOK II. - ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego,
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie,
 • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach,
 • Analiza planowanych źródeł finansowania,
 • Jak opracować budżet projektu,
 • Przepływ środków finansowych w projekcie,
 • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie,
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy,
 • Źródła informacji o funduszach europejskich,
 • Analiza systemu oceny i wyboru projektów.

 

Celem bloku jest wyjaśnienie podstawowych pojęć – m.in. czym jest kwalifikowalność, innowacyjność, ringfencing  czy też cross financing. Celem jest również omówienie kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji – na jakie wydatki firma może uzyskać wsparcie w różnych Programach Operacyjnych. Omówiona zostanie ścieżka aplikowania o dotacje – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji. Przedstawiona zostanie również ścieżka pozyskania informacji o funduszach – gdzie szukać informacji i na jakie źródła zwrócić uwagę.

 


BLOK III. – WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

Przygotowanie „krok po kroku” wniosku i biznes planu przykładowego przedsięwzięcia:

 • Definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji,
 • Identyfikacja potrzeb,
 • Definiowanie celów projektu, określanie wskaźników na poziomie produktu i rezultatu,
 • Uzasadnienie planowanej inwestycji,
 • Charakterystyka konkurencji,
 • Harmonogram działań,
 • Konstruowanie budżetu projektu,
 • Określenie źródeł finansowania inwestycji,

 

Kolejny blok jest poświęcony praktycznym warsztatom – w trakcie jego trwania grupa wspólnie pracuje nad kompletnym wnioskiem i biznes planem, bazując za założeniach z case study. Wspólnie konstruowany jest „krok po kroku” wniosek i biznes plan – efektem finalnym jest gotowy do złożenia projekt. Dodatkowo omawiane są niezbędne załączniki do wniosku – które są faktycznie wymagane, oraz jak je przygotować.

 

 

BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

 • Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji,
 • Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),
 • Konstruowanie bilansu,
 • Konstruowanie rachunku zysków i strat,
 • Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow),
 • Analiza wskaźnikowa projektu.

 

Kolejny blok dotyczy konstruowania sprawozdań finansowych i analizy finansowej – przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – począwszy od założeń, poprzez omówienie zależności między poszczególnymi sekcjami. Efektem finalnym jest sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym analiza finansowa projektu.

 


BLOK V. – PROCEDURA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA PROJEKTU    

 • Promocja projektu unijnego,
 • Omówienie i analiza przykładowego wniosku o płatność,
 • Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,
 • Wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
 • Kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy,
 • Jak przebiega kontrola projektu – analiza krok po kroku przebiegu kontroli,
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów.


Ostatni blok jest poświęcony prawidłowemu rozliczeniu projektu. Wskazane zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji – jak wypełnić wniosek o płatność, jak opisać faktury. Poruszona zostanie również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i budowaniu projektu. Omówiony zostanie również przebieg kontroli projektu – na co zwracają uwagę kontrolujący, co podlega weryfikacji.

 

 

BLOK VI. – ZAKOŃCZENIE        

 • Podsumowanie szkolenia,
 • Wnioski uczestników szkolenia,
 • Przekazanie certyfikatów.

 


Metody szkolenia: ćwiczenia i warsztaty; szczególny nacisk położony jest na warsztaty wypełniania dokumentacji. Dzięki zastosowaniu case study (studium przypadku), efektem finalnym szkolenia jest sporządzony samodzielnie przez grupę szkoleniową, kompletny wniosek o dofinansowanie i biznes plan.
 

  

Zajęcia prowadzi Marcin Kibitlewski – doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Właściciel firmy doradczej Centrum Rozwoju Gospodarczego, jednej z najskuteczniejszych firm consultingowych w Polsce (6 miejsce w Polsce w przeprowadzonym przez czasopismo EuroEkspert II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych, w kategorii "Skuteczność Aplikowania", osiągając wynik 87,5%). Jest doświadczonym praktykiem z dziedziny funduszy europejskich, autorem ponad 150 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. biznes planów dla przedsięwzięć finansowanych z kredytów bankowych, projektów w ramach programów PHARE, SPO-WKP, ZPORR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM, RPO WiM, RPO WK-P, PO IiŚ, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Jest redaktorem naczelnym portalu informacyjnego „Dotacje Unijne”.

 

W latach 2004 – 2013 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 150 mln PLN.

 

Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 1500 osób w ciągu ostatnich 8 lat i zrealizował ponad 3500 godzin szkoleniowych.

 


 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
 

 

od 28.01.2016 do 30.01.2016 - 92. edycja - WARSZAWA - zrealizowane
od 25.02.2016 do 27.02.2016 - 93. edycja - WARSZAWA - zrealizowane
od 21.04.2016 do 23.04.2016 - 94. edycja - WARSZAWA
 
 
 
 
  Warszawa
Wyszków
Miejsce szkolenia:

ul. Wilcza 9, Warszawa

ul. Tadeusza Kościuszki 40, Wyszków

Czas trwania:

09.30 – 17.30 (30 godzin lekcyjnych - 3 dni)

09.00 – 17.00 (30 godzin lekcyjnych - 3 dni)

Grupa szkoleniowa:

max. 14 osób

max. 12 osób

Cena szkolenia /1 os.

1650 zł brutto (1341,46 PLN +23% VAT) 

 

Promocje:
 • Dodatkowa zniżka 10% za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem*
 • Dodatkowa zniżka 5% za zgłoszenie jednorazowo przynajmniej 2 osób*
 • Dodatkowa zniżka 5% dla studentów*
* - Zniżki można łączyć

odsylacz

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe - teczka z materiałami szkoleniowymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dodatkowo MultiPakiet z dodatkami w formie elektronicznej. MultiPakiet zawiera m.in.: sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, biznes plan z analizą finansową, kalkulację przepływów finansowych. Ponadto w skład pakietu wchodzą niezbędne akty prawne oraz pozostała dokumentacja konkursowa.
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 • 3 obiady,
 • przerwy kawowe.
 

REZERWACJA
 
W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji uczestnika szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na konto Centrum EDOOR.

 


 

dolacz

 

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY!

 

Szkolenie organizowane pod patronatem Centrum Rozwoju Gospodarczego
oraz Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych

 

 

 


...

Żadna część jak i całość opisów szkoleń zawartych na stronie Centrum EDOOR nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Centrum EDOOR.